CYBER BULLYING
Bạo lực trên mạng
9 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
86% tỷ lệ phản hồi
1824 phản hồi trong tổng số 2117 đã khảo sát
Tháng 6 27. 2019
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của bạo lực hay bắt nạt trên mạng chưa?
Tháng 6 27. 2019
Bạn đã gặp trường hợp nào sau đây?
Tháng 6 27. 2019
Theo bạn bạo lực giữa thanh thiếu niên thường xảy ra nhiều nhất ở đâu trong thế giới mạng?
Tháng 6 27. 2019
Bằng cách nào?
Tháng 6 27. 2019
Bạn đã từng nghe nói đến các nhóm thành viên online (nhóm đóng) trong trường học, nơi mà thanh thiếu niên chia sẻ thông tin về các thanh thiếu niên khác để bắt nạt họ?
Tháng 6 27. 2019
Bạn đã từng dùng nền tảng mạng xã hội nào để quấy rối hay bắt nạt người khác chưa?
Tháng 6 27. 2019
Bạn đã bao giờ không đến trường vì bạn bị các bạn học bắt nạt ở trên mạng?
Tháng 6 27. 2019
Ở nước mình, có đường dây trợ giúp hoặc dịch vụ nào bạn có thể liên hệ nếu bạn là nạn nhân của việc bắt nạt hay bạo lực trên mạng không?
Tháng 6 27. 2019
Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ rằng ai là người nên chịu trách nhiệm phòng chống bạo lực/bắt nạt trực tuyến?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 6 27. 2019
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của bạo lực hay bắt nạt trên mạng chưa?
1824đã phản hồi trong số 2117đã khảo sát
Nữ
20%
Yes
 
Yes
80%
No
 
No

Nam
24%
Yes
 
Yes
76%
No
 
No
0-14
16%
Yes
 
Yes
84%
No
 
No

15-19
25%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No

20-24
35%
Yes
 
Yes
65%
No
 
No

25-30
27%
Yes
 
Yes
73%
No
 
No

31-34
25%
Yes
 
Yes
75%
No
 
No

35+
31%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No
21%
Yes
 
Yes
79%
No
 
No
THÁNG 6 27. 2019
Bạn đã gặp trường hợp nào sau đây?
201đã phản hồi trong số 385đã khảo sát
Nữ
52%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
48%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps

Nam
66%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
34%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps
0-14
46%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
54%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps

15-19
59%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
41%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps

20-24
78%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
22%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps

25-30
0%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
100%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps

31-34
0%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
0%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps

35+
0%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
100%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps
56%
Shared publicly online
 
Shared publicly online
44%
Through private messaging Apps
 
Through private messaging Apps
THÁNG 6 27. 2019
Theo bạn bạo lực giữa thanh thiếu niên thường xảy ra nhiều nhất ở đâu trong thế giới mạng?
1558đã phản hồi trong số 1723đã khảo sát
Nữ
77%
Social networks
 
Social networks
10%
Messaging apps
 
Messaging apps
11%
Online Games
 
Online Games
2%
You Tube
 
You Tube

Nam
68%
Social networks
 
Social networks
8%
Messaging apps
 
Messaging apps
22%
Online Games
 
Online Games
2%
You Tube
 
You Tube
0-14
70%
Social networks
 
Social networks
12%
Messaging apps
 
Messaging apps
15%
Online Games
 
Online Games
3%
You Tube
 
You Tube

15-19
75%
Social networks
 
Social networks
9%
Messaging apps
 
Messaging apps
13%
Online Games
 
Online Games
3%
You Tube
 
You Tube

20-24
84%
Social networks
 
Social networks
0%
Messaging apps
 
Messaging apps
16%
Online Games
 
Online Games
0%
You Tube
 
You Tube

25-30
60%
Social networks
 
Social networks
33%
Messaging apps
 
Messaging apps
7%
Online Games
 
Online Games
0%
You Tube
 
You Tube

31-34
33%
Social networks
 
Social networks
33%
Messaging apps
 
Messaging apps
33%
Online Games
 
Online Games
0%
You Tube
 
You Tube

35+
47%
Social networks
 
Social networks
7%
Messaging apps
 
Messaging apps
40%
Online Games
 
Online Games
7%
You Tube
 
You Tube
74%
Social networks
 
Social networks
9%
Messaging apps
 
Messaging apps
15%
Online Games
 
Online Games
2%
You Tube
 
You Tube
THÁNG 6 27. 2019
Bằng cách nào?
1080đã phản hồi trong số 1150đã khảo sát
Nữ
98%
Facebook
 
Facebook
1%
Instagram
 
Instagram
1%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat

Nam
100%
Facebook
 
Facebook
0%
Instagram
 
Instagram
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat
0-14
99%
Facebook
 
Facebook
1%
Instagram
 
Instagram
1%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat

15-19
98%
Facebook
 
Facebook
1%
Instagram
 
Instagram
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat

20-24
97%
Facebook
 
Facebook
0%
Instagram
 
Instagram
3%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat

25-30
100%
Facebook
 
Facebook
0%
Instagram
 
Instagram
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat

31-34
100%
Facebook
 
Facebook
0%
Instagram
 
Instagram
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat

35+
100%
Facebook
 
Facebook
0%
Instagram
 
Instagram
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat
99%
Facebook
 
Facebook
1%
Instagram
 
Instagram
0%
Twitter
 
Twitter
0%
Snapchat
 
Snapchat
THÁNG 6 27. 2019
Bạn đã từng nghe nói đến các nhóm thành viên online (nhóm đóng) trong trường học, nơi mà thanh thiếu niên chia sẻ thông tin về các thanh thiếu niên khác để bắt nạt họ?
1587đã phản hồi trong số 1615đã khảo sát
Nữ
44%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No

Nam
39%
Yes
 
Yes
61%
No
 
No
0-14
42%
Yes
 
Yes
58%
No
 
No

15-19
41%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No

20-24
62%
Yes
 
Yes
38%
No
 
No

25-30
47%
Yes
 
Yes
53%
No
 
No

31-34
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

35+
31%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No
43%
Yes
 
Yes
57%
No
 
No
THÁNG 6 27. 2019
Bạn đã từng dùng nền tảng mạng xã hội nào để quấy rối hay bắt nạt người khác chưa?
1580đã phản hồi trong số 1587đã khảo sát
Nữ
4%
Yes
 
Yes
96%
No
 
No

Nam
6%
Yes
 
Yes
94%
No
 
No
0-14
5%
Yes
 
Yes
95%
No
 
No

15-19
4%
Yes
 
Yes
96%
No
 
No

20-24
8%
Yes
 
Yes
92%
No
 
No

25-30
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

35+
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No
4%
Yes
 
Yes
96%
No
 
No
THÁNG 6 27. 2019
Bạn đã bao giờ không đến trường vì bạn bị các bạn học bắt nạt ở trên mạng?
1569đã phản hồi trong số 1580đã khảo sát
Nữ
6%
Yes
 
Yes
94%
No
 
No

Nam
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No
0-14
10%
Yes
 
Yes
90%
No
 
No

15-19
6%
Yes
 
Yes
94%
No
 
No

20-24
14%
Yes
 
Yes
86%
No
 
No

25-30
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

35+
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No
7%
Yes
 
Yes
93%
No
 
No
THÁNG 6 27. 2019
Ở nước mình, có đường dây trợ giúp hoặc dịch vụ nào bạn có thể liên hệ nếu bạn là nạn nhân của việc bắt nạt hay bạo lực trên mạng không?
1553đã phản hồi trong số 1569đã khảo sát
Nữ
25%
Yes
 
Yes
7%
No
 
No
67%
I don't know
 
I don't know

Nam
21%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No
69%
I don't know
 
I don't know
0-14
26%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No
66%
I don't know
 
I don't know

15-19
24%
Yes
 
Yes
9%
No
 
No
66%
I don't know
 
I don't know

20-24
24%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
62%
I don't know
 
I don't know

25-30
27%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
73%
I don't know
 
I don't know

31-34
33%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
67%
I don't know
 
I don't know

35+
27%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
73%
I don't know
 
I don't know
25%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No
66%
I don't know
 
I don't know
THÁNG 6 27. 2019
Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ rằng ai là người nên chịu trách nhiệm phòng chống bạo lực/bắt nạt trực tuyến?
1540đã phản hồi trong số 1553đã khảo sát
Nữ
31%
Governments
 
Governments
11%
Schools
 
Schools
15%
Internet companies
 
Internet companies
43%
Young People
 
Young People

Nam
31%
Governments
 
Governments
13%
Schools
 
Schools
12%
Internet companies
 
Internet companies
44%
Young People
 
Young People
0-14
37%
Governments
 
Governments
10%
Schools
 
Schools
13%
Internet companies
 
Internet companies
40%
Young People
 
Young People

15-19
29%
Governments
 
Governments
11%
Schools
 
Schools
16%
Internet companies
 
Internet companies
45%
Young People
 
Young People

20-24
21%
Governments
 
Governments
15%
Schools
 
Schools
15%
Internet companies
 
Internet companies
50%
Young People
 
Young People

25-30
20%
Governments
 
Governments
13%
Schools
 
Schools
20%
Internet companies
 
Internet companies
47%
Young People
 
Young People

31-34
33%
Governments
 
Governments
0%
Schools
 
Schools
0%
Internet companies
 
Internet companies
67%
Young People
 
Young People

35+
47%
Governments
 
Governments
7%
Schools
 
Schools
7%
Internet companies
 
Internet companies
40%
Young People
 
Young People
30%
Governments
 
Governments
12%
Schools
 
Schools
14%
Internet companies
 
Internet companies
44%
Young People
 
Young People

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT