BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Người trẻ nghĩ gì về tình trạng bạo lực đối với trẻ em ngay tại gia đình?
5 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
63% tỷ lệ phản hồi
661 phản hồi trong tổng số 1054 đã khảo sát
Tháng 3 11. 2018
Mức độ thường xuyên bạn bị người lớn trong gia đình phạt bằng đòn roi là
Tháng 3 11. 2018
Ai hay phạt bằng đòn roi bạn hơn?
Tháng 3 11. 2018
Tại sao bạn bị phạt bằng đòn roi?
Tháng 3 11. 2018
Bạn có tin rằng phạt bằng đòn roi là cách giáo dục hiệu quả không?
Tháng 3 11. 2018
Theo bạn, ai hay bị phạt bằng đòn roi hơn trong gia đình?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 3 11. 2018
Mức độ thường xuyên bạn bị người lớn trong gia đình phạt bằng đòn roi là
661đã phản hồi trong số 1054đã khảo sát
Nữ
6%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
9%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
66%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
18%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi

Nam
6%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
7%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
66%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
21%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
0-14
12%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
6%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
62%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
20%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi

15-19
6%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
9%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
68%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
18%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi

20-24
4%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
0%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
81%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
15%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi

25-30
25%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
25%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
50%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
0%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi

31-34
0%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
0%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
100%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
0%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi

35+
0%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
0%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
80%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
20%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
7%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
9%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
66%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
18%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
THÁNG 3 11. 2018
Ai hay phạt bằng đòn roi bạn hơn?
630đã phản hồi trong số 661đã khảo sát
Nữ
57%
Mẹ
 
Mẹ
32%
Bố
 
Bố
2%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
1%
Bố dượng
 
Bố dượng
8%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình

Nam
54%
Mẹ
 
Mẹ
35%
Bố
 
Bố
1%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
3%
Bố dượng
 
Bố dượng
6%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình
0-14
62%
Mẹ
 
Mẹ
26%
Bố
 
Bố
1%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
2%
Bố dượng
 
Bố dượng
10%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình

15-19
55%
Mẹ
 
Mẹ
34%
Bố
 
Bố
2%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
1%
Bố dượng
 
Bố dượng
7%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình

20-24
50%
Mẹ
 
Mẹ
42%
Bố
 
Bố
4%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
0%
Bố dượng
 
Bố dượng
4%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình

25-30
75%
Mẹ
 
Mẹ
25%
Bố
 
Bố
0%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
0%
Bố dượng
 
Bố dượng
0%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình

31-34
100%
Mẹ
 
Mẹ
0%
Bố
 
Bố
0%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
0%
Bố dượng
 
Bố dượng
0%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình

35+
80%
Mẹ
 
Mẹ
0%
Bố
 
Bố
0%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
0%
Bố dượng
 
Bố dượng
20%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình
57%
Mẹ
 
Mẹ
32%
Bố
 
Bố
2%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
1%
Bố dượng
 
Bố dượng
8%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình
THÁNG 3 11. 2018
Tại sao bạn bị phạt bằng đòn roi?
625đã phản hồi trong số 630đã khảo sát
Nữ
8%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
16%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
68%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
8%
Lý do khác
 
Lý do khác

Nam
6%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
19%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
67%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
8%
Lý do khác
 
Lý do khác
0-14
8%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
18%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
62%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
11%
Lý do khác
 
Lý do khác

15-19
5%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
17%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
70%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
8%
Lý do khác
 
Lý do khác

20-24
8%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
8%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
79%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
4%
Lý do khác
 
Lý do khác

25-30
0%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
25%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
75%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
0%
Lý do khác
 
Lý do khác

31-34
0%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
0%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
100%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
0%
Lý do khác
 
Lý do khác

35+
20%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
0%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
80%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
0%
Lý do khác
 
Lý do khác
7%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
18%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
68%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
8%
Lý do khác
 
Lý do khác
THÁNG 3 11. 2018
Bạn có tin rằng phạt bằng đòn roi là cách giáo dục hiệu quả không?
617đã phản hồi trong số 625đã khảo sát
Nữ
1%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
8%
Đồng ý
 
Đồng ý
51%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
41%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý

Nam
1%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
12%
Đồng ý
 
Đồng ý
45%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
41%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý
0-14
1%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
4%
Đồng ý
 
Đồng ý
42%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
54%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý

15-19
0%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
11%
Đồng ý
 
Đồng ý
56%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
33%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý

20-24
0%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
4%
Đồng ý
 
Đồng ý
70%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
26%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý

25-30
0%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
25%
Đồng ý
 
Đồng ý
50%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
25%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý

31-34
0%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
0%
Đồng ý
 
Đồng ý
0%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
0%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý

35+
0%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
40%
Đồng ý
 
Đồng ý
0%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
60%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý
2%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
9%
Đồng ý
 
Đồng ý
50%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
40%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý
THÁNG 3 11. 2018
Theo bạn, ai hay bị phạt bằng đòn roi hơn trong gia đình?
607đã phản hồi trong số 617đã khảo sát
Nữ
15%
Em gái
 
Em gái
13%
Em trai
 
Em trai
73%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

Nam
7%
Em gái
 
Em gái
26%
Em trai
 
Em trai
67%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
0-14
21%
Em gái
 
Em gái
11%
Em trai
 
Em trai
68%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

15-19
11%
Em gái
 
Em gái
19%
Em trai
 
Em trai
70%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

20-24
14%
Em gái
 
Em gái
14%
Em trai
 
Em trai
73%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

25-30
0%
Em gái
 
Em gái
25%
Em trai
 
Em trai
75%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

31-34
0%
Em gái
 
Em gái
0%
Em trai
 
Em trai
0%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

35+
0%
Em gái
 
Em gái
40%
Em trai
 
Em trai
60%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
13%
Em gái
 
Em gái
15%
Em trai
 
Em trai
72%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật