BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Người trẻ nghĩ gì về tình trạng bạo lực đối với trẻ em ngay tại gia đình?
5 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
63% tỷ lệ phản hồi
661 phản hồi trong tổng số 1054 đã khảo sát
Tháng 3 11. 2018
Mức độ thường xuyên bạn bị người lớn trong gia đình phạt bằng đòn roi là
Tháng 3 11. 2018
Ai hay phạt bằng đòn roi bạn hơn?
Tháng 3 11. 2018
Tại sao bạn bị phạt bằng đòn roi?
Tháng 3 11. 2018
Bạn có tin rằng phạt bằng đòn roi là cách giáo dục hiệu quả không?
Tháng 3 11. 2018
Theo bạn, ai hay bị phạt bằng đòn roi hơn trong gia đình?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 3 11. 2018
Mức độ thường xuyên bạn bị người lớn trong gia đình phạt bằng đòn roi là
661đã phản hồi trong số 1054đã khảo sát
Nữ
6%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
18%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
66%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
9%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần

Nam
6%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
21%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
66%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
7%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
0-14
12%
khoảng mỗi tuần 1 lần
 
khoảng mỗi tuần 1 lần
20%
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
62%
hiếm khi
 
hiếm khi
6%
khoảng mỗi tháng 1 lần
 
khoảng mỗi tháng 1 lần

15-19
6%
khoảng mỗi tuần 1 lần
 
khoảng mỗi tuần 1 lần
18%
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
68%
hiếm khi
 
hiếm khi
9%
khoảng mỗi tháng 1 lần
 
khoảng mỗi tháng 1 lần

20-24
4%
khoảng mỗi tuần 1 lần
 
khoảng mỗi tuần 1 lần
15%
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
81%
hiếm khi
 
hiếm khi
0%
khoảng mỗi tháng 1 lần
 
khoảng mỗi tháng 1 lần

25-30
25%
khoảng mỗi tuần 1 lần
 
khoảng mỗi tuần 1 lần
0%
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
50%
hiếm khi
 
hiếm khi
25%
khoảng mỗi tháng 1 lần
 
khoảng mỗi tháng 1 lần

31-34
0%
khoảng mỗi tuần 1 lần
 
khoảng mỗi tuần 1 lần
0%
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
100%
hiếm khi
 
hiếm khi
0%
khoảng mỗi tháng 1 lần
 
khoảng mỗi tháng 1 lần

35+
0%
khoảng mỗi tuần 1 lần
 
khoảng mỗi tuần 1 lần
20%
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
80%
hiếm khi
 
hiếm khi
0%
khoảng mỗi tháng 1 lần
 
khoảng mỗi tháng 1 lần
7%
Khoảng mỗi tuần 1 lần
 
Khoảng mỗi tuần 1 lần
18%
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
 
Hiếm khi bị phạt bằng đòn roi
66%
Hiếm khi
 
Hiếm khi
9%
Khoảng mỗi tháng 1 lần
 
Khoảng mỗi tháng 1 lần
THÁNG 3 11. 2018
Ai hay phạt bằng đòn roi bạn hơn?
630đã phản hồi trong số 661đã khảo sát
Nữ
8%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình
1%
Bố dượng
 
Bố dượng
2%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
32%
Bố
 
Bố
57%
Mẹ
 
Mẹ

Nam
6%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình
3%
Bố dượng
 
Bố dượng
1%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
35%
Bố
 
Bố
54%
Mẹ
 
Mẹ
0-14
10%
các thành viên khác trong gia đình
 
các thành viên khác trong gia đình
2%
bố dượng
 
bố dượng
1%
mẹ kế
 
mẹ kế
26%
bố
 
bố
62%
mẹ
 
mẹ

15-19
7%
các thành viên khác trong gia đình
 
các thành viên khác trong gia đình
1%
bố dượng
 
bố dượng
2%
mẹ kế
 
mẹ kế
34%
bố
 
bố
55%
mẹ
 
mẹ

20-24
4%
các thành viên khác trong gia đình
 
các thành viên khác trong gia đình
0%
bố dượng
 
bố dượng
4%
mẹ kế
 
mẹ kế
42%
bố
 
bố
50%
mẹ
 
mẹ

25-30
0%
các thành viên khác trong gia đình
 
các thành viên khác trong gia đình
0%
bố dượng
 
bố dượng
0%
mẹ kế
 
mẹ kế
25%
bố
 
bố
75%
mẹ
 
mẹ

31-34
0%
các thành viên khác trong gia đình
 
các thành viên khác trong gia đình
0%
bố dượng
 
bố dượng
0%
mẹ kế
 
mẹ kế
0%
bố
 
bố
100%
mẹ
 
mẹ

35+
20%
các thành viên khác trong gia đình
 
các thành viên khác trong gia đình
0%
bố dượng
 
bố dượng
0%
mẹ kế
 
mẹ kế
0%
bố
 
bố
80%
mẹ
 
mẹ
8%
Các thành viên khác trong gia đình
 
Các thành viên khác trong gia đình
1%
Bố dượng
 
Bố dượng
2%
Mẹ kế
 
Mẹ kế
32%
Bố
 
Bố
57%
Mẹ
 
Mẹ
THÁNG 3 11. 2018
Tại sao bạn bị phạt bằng đòn roi?
625đã phản hồi trong số 630đã khảo sát
Nữ
8%
Lý do khác
 
Lý do khác
68%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
16%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
8%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ

Nam
8%
Lý do khác
 
Lý do khác
67%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
19%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
6%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
0-14
11%
lý do khác
 
lý do khác
62%
bạn mắc lỗi
 
bạn mắc lỗi
18%
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
8%
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ

15-19
8%
lý do khác
 
lý do khác
70%
bạn mắc lỗi
 
bạn mắc lỗi
17%
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
5%
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ

20-24
4%
lý do khác
 
lý do khác
79%
bạn mắc lỗi
 
bạn mắc lỗi
8%
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
8%
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ

25-30
0%
lý do khác
 
lý do khác
75%
bạn mắc lỗi
 
bạn mắc lỗi
25%
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
0%
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ

31-34
0%
lý do khác
 
lý do khác
100%
bạn mắc lỗi
 
bạn mắc lỗi
0%
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
0%
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ

35+
0%
lý do khác
 
lý do khác
80%
bạn mắc lỗi
 
bạn mắc lỗi
0%
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
20%
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
8%
Lý do khác
 
Lý do khác
68%
Bạn mắc lỗi
 
Bạn mắc lỗi
18%
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
 
Người lớn dùng đòn roi dể giáo dục
7%
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
 
Người lớn căng thẳng và đánh vô cớ
THÁNG 3 11. 2018
Bạn có tin rằng phạt bằng đòn roi là cách giáo dục hiệu quả không?
617đã phản hồi trong số 625đã khảo sát
Nữ
41%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý
51%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
8%
Đồng ý
 
Đồng ý
1%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý

Nam
41%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý
45%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
12%
Đồng ý
 
Đồng ý
1%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
0-14
54%
rất không đồng ý
 
rất không đồng ý
42%
không đồng ý
 
không đồng ý
4%
đồng ý
 
đồng ý
1%
rất đồng ý
 
rất đồng ý

15-19
33%
rất không đồng ý
 
rất không đồng ý
56%
không đồng ý
 
không đồng ý
11%
đồng ý
 
đồng ý
0%
rất đồng ý
 
rất đồng ý

20-24
26%
rất không đồng ý
 
rất không đồng ý
70%
không đồng ý
 
không đồng ý
4%
đồng ý
 
đồng ý
0%
rất đồng ý
 
rất đồng ý

25-30
25%
rất không đồng ý
 
rất không đồng ý
50%
không đồng ý
 
không đồng ý
25%
đồng ý
 
đồng ý
0%
rất đồng ý
 
rất đồng ý

31-34
0%
rất không đồng ý
 
rất không đồng ý
0%
không đồng ý
 
không đồng ý
0%
đồng ý
 
đồng ý
0%
rất đồng ý
 
rất đồng ý

35+
60%
rất không đồng ý
 
rất không đồng ý
0%
không đồng ý
 
không đồng ý
40%
đồng ý
 
đồng ý
0%
rất đồng ý
 
rất đồng ý
40%
Rất không đồng ý
 
Rất không đồng ý
50%
Không đồng ý
 
Không đồng ý
9%
Đồng ý
 
Đồng ý
2%
Rất đồng ý
 
Rất đồng ý
THÁNG 3 11. 2018
Theo bạn, ai hay bị phạt bằng đòn roi hơn trong gia đình?
607đã phản hồi trong số 617đã khảo sát
Nữ
73%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
13%
Em trai
 
Em trai
15%
Em gái
 
Em gái

Nam
67%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
26%
Em trai
 
Em trai
7%
Em gái
 
Em gái
0-14
68%
cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
cả em trai và em gái đều bị như nhau
11%
em trai
 
em trai
21%
em gái
 
em gái

15-19
70%
cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
cả em trai và em gái đều bị như nhau
19%
em trai
 
em trai
11%
em gái
 
em gái

20-24
73%
cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
cả em trai và em gái đều bị như nhau
14%
em trai
 
em trai
14%
em gái
 
em gái

25-30
75%
cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
cả em trai và em gái đều bị như nhau
25%
em trai
 
em trai
0%
em gái
 
em gái

31-34
0%
cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
cả em trai và em gái đều bị như nhau
0%
em trai
 
em trai
0%
em gái
 
em gái

35+
60%
cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
cả em trai và em gái đều bị như nhau
40%
em trai
 
em trai
0%
em gái
 
em gái
72%
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
 
Cả em trai và em gái đều bị như nhau
15%
Em trai
 
Em trai
13%
Em gái
 
Em gái

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật

THÊM KHẢO SÁT