SCHOOL BULLYING
Bạn biết gì về tình trạng bắt nạt tại trường học?
4 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
71% tỷ lệ phản hồi
731 phản hồi trong tổng số 1036 đã khảo sát
Tháng 2 24. 2018
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
Tháng 2 24. 2018
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
Tháng 2 24. 2018
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
Tháng 2 24. 2018
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 24. 2018
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
731đã phản hồi trong số 1036đã khảo sát
Nữ
70%
Cả hai
 
Cả hai
11%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
19%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ

Nam
57%
Cả hai
 
Cả hai
26%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
17%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
0-14
60%
cả hai
 
cả hai
13%
học sinh nam
 
học sinh nam
28%
học sinh nữ
 
học sinh nữ

15-19
71%
cả hai
 
cả hai
14%
học sinh nam
 
học sinh nam
15%
học sinh nữ
 
học sinh nữ

20-24
70%
cả hai
 
cả hai
19%
học sinh nam
 
học sinh nam
11%
học sinh nữ
 
học sinh nữ

25-30
75%
cả hai
 
cả hai
25%
học sinh nam
 
học sinh nam
0%
học sinh nữ
 
học sinh nữ

31-34
0%
cả hai
 
cả hai
100%
học sinh nam
 
học sinh nam
0%
học sinh nữ
 
học sinh nữ

35+
86%
cả hai
 
cả hai
0%
học sinh nam
 
học sinh nam
14%
học sinh nữ
 
học sinh nữ
65%
Cả hai
 
Cả hai
15%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
19%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
THÁNG 2 24. 2018
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
705đã phản hồi trong số 731đã khảo sát
Nữ
32%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
10%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
6%
Học lực kém
 
Học lực kém
32%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật

Nam
41%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
6%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
12%
Học lực kém
 
Học lực kém
24%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
17%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
0-14
33%
nhóm khác
 
nhóm khác
9%
dân tộc thiểu số
 
dân tộc thiểu số
9%
học lực kém
 
học lực kém
32%
hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
hoàn cảnh gia đình khó khăn
18%
khuyết tật
 
khuyết tật

15-19
36%
nhóm khác
 
nhóm khác
10%
dân tộc thiểu số
 
dân tộc thiểu số
7%
học lực kém
 
học lực kém
28%
hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
hoàn cảnh gia đình khó khăn
20%
khuyết tật
 
khuyết tật

20-24
31%
nhóm khác
 
nhóm khác
15%
dân tộc thiểu số
 
dân tộc thiểu số
8%
học lực kém
 
học lực kém
35%
hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
hoàn cảnh gia đình khó khăn
12%
khuyết tật
 
khuyết tật

25-30
33%
nhóm khác
 
nhóm khác
0%
dân tộc thiểu số
 
dân tộc thiểu số
0%
học lực kém
 
học lực kém
33%
hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
hoàn cảnh gia đình khó khăn
33%
khuyết tật
 
khuyết tật

31-34
100%
nhóm khác
 
nhóm khác
0%
dân tộc thiểu số
 
dân tộc thiểu số
0%
học lực kém
 
học lực kém
0%
hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
khuyết tật
 
khuyết tật

35+
50%
nhóm khác
 
nhóm khác
0%
dân tộc thiểu số
 
dân tộc thiểu số
0%
học lực kém
 
học lực kém
17%
hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
hoàn cảnh gia đình khó khăn
33%
khuyết tật
 
khuyết tật
34%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
9%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
8%
Học lực kém
 
Học lực kém
30%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
THÁNG 2 24. 2018
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
694đã phản hồi trong số 705đã khảo sát
Nữ
45%
Không
 
Không
55%
 

Nam
41%
Không
 
Không
59%
 
0-14
49%
không
 
không
51%
 

15-19
43%
không
 
không
57%
 

20-24
46%
không
 
không
54%
 

25-30
33%
không
 
không
67%
 

31-34
0%
không
 
không
100%
 

35+
17%
không
 
không
83%
 
43%
Không
 
Không
57%
 
THÁNG 2 24. 2018
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?
685đã phản hồi trong số 694đã khảo sát
Nữ
17%
Khác
 
Khác
17%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
44%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
23%
Tự chống trả
 
Tự chống trả

Nam
12%
Khác
 
Khác
10%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
41%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
37%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
0-14
15%
khác
 
khác
14%
báo cha mẹ
 
báo cha mẹ
45%
báo thầy cô
 
báo thầy cô
25%
tự chống trả
 
tự chống trả

15-19
16%
khác
 
khác
15%
báo cha mẹ
 
báo cha mẹ
40%
báo thầy cô
 
báo thầy cô
29%
tự chống trả
 
tự chống trả

20-24
8%
khác
 
khác
31%
báo cha mẹ
 
báo cha mẹ
42%
báo thầy cô
 
báo thầy cô
19%
tự chống trả
 
tự chống trả

25-30
0%
khác
 
khác
33%
báo cha mẹ
 
báo cha mẹ
0%
báo thầy cô
 
báo thầy cô
67%
tự chống trả
 
tự chống trả

31-34
0%
khác
 
khác
0%
báo cha mẹ
 
báo cha mẹ
0%
báo thầy cô
 
báo thầy cô
0%
tự chống trả
 
tự chống trả

35+
17%
khác
 
khác
17%
báo cha mẹ
 
báo cha mẹ
33%
báo thầy cô
 
báo thầy cô
33%
tự chống trả
 
tự chống trả
14%
Khác
 
Khác
14%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
44%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
27%
Tự chống trả
 
Tự chống trả

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật

THÊM KHẢO SÁT