SCHOOL BULLYING
Bắt nạt tại trường học - Bạn đã từng trải qua?
3 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
77% tỷ lệ phản hồi
743 phản hồi trong tổng số 963 đã khảo sát
Tháng 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
Tháng 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
Tháng 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
743đã phản hồi trong số 963đã khảo sát
Nữ
43%
 
57%
Chưa
 
Chưa

Nam
51%
 
49%
Chưa
 
Chưa
0-14
40%
 
60%
Chưa
 
Chưa

15-19
47%
 
53%
Chưa
 
Chưa

20-24
52%
 
48%
Chưa
 
Chưa

25-30
75%
 
25%
Chưa
 
Chưa

31-34
100%
 
0%
Chưa
 
Chưa

35+
12%
 
88%
Chưa
 
Chưa
45%
 
55%
Chưa
 
Chưa
THÁNG 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
715đã phản hồi trong số 743đã khảo sát
Nữ
18%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
34%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
43%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
5%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

Nam
36%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
25%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
31%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
9%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
0-14
21%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
34%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
44%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
2%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

15-19
21%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
31%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
40%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
7%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

20-24
21%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
29%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
46%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
4%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

25-30
50%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
0%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
50%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
0%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

31-34
0%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
0%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
0%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
100%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

35+
25%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
38%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
25%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
12%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
23%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
31%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
40%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
6%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
THÁNG 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?
705đã phản hồi trong số 715đã khảo sát
Nữ
3%
 
97%
Không
 
Không

Nam
9%
 
91%
Không
 
Không
0-14
7%
 
93%
Không
 
Không

15-19
3%
 
97%
Không
 
Không

20-24
0%
 
100%
Không
 
Không

25-30
0%
 
100%
Không
 
Không

31-34
0%
 
100%
Không
 
Không

35+
0%
 
100%
Không
 
Không
4%
 
96%
Không
 
Không

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật

THÊM KHẢO SÁT