SCHOOL BULLYING
Bắt nạt tại trường học - Bạn đã từng trải qua?
3 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
77% tỷ lệ phản hồi
743 phản hồi trong tổng số 963 đã khảo sát
Tháng 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
Tháng 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
Tháng 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
743đã phản hồi trong số 963đã khảo sát
Nữ
57%
Chưa
 
Chưa
43%
 

Nam
49%
Chưa
 
Chưa
51%
 
0-14
60%
chưa
 
chưa
40%
 

15-19
53%
chưa
 
chưa
47%
 

20-24
48%
chưa
 
chưa
52%
 

25-30
25%
chưa
 
chưa
75%
 

31-34
0%
chưa
 
chưa
100%
 

35+
88%
chưa
 
chưa
12%
 
55%
Chưa
 
Chưa
45%
 
THÁNG 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
715đã phản hồi trong số 743đã khảo sát
Nữ
5%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
43%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
34%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
18%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể

Nam
9%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
31%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
25%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
36%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
0-14
2%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
44%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
34%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
21%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

15-19
7%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
40%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
31%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
21%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

20-24
4%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
46%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
29%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
21%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

25-30
0%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
50%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
0%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
50%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

31-34
100%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
0%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
0%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
0%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

35+
12%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
25%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
38%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
25%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể
6%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
40%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
31%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
23%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
THÁNG 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?
705đã phản hồi trong số 715đã khảo sát
Nữ
97%
Không
 
Không
3%
 

Nam
91%
Không
 
Không
9%
 
0-14
93%
không
 
không
7%
 

15-19
97%
không
 
không
3%
 

20-24
100%
không
 
không
0%
 

25-30
100%
không
 
không
0%
 

31-34
100%
không
 
không
0%
 

35+
100%
không
 
không
0%
 
96%
Không
 
Không
4%
 

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật

THÊM KHẢO SÁT