SCHOOL BULLYING
Bắt nạt tại trường học - Bạn đã từng trải qua?
3 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
77% tỷ lệ phản hồi
743 phản hồi trong tổng số 963 đã khảo sát
Tháng 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
Tháng 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
Tháng 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
743đã phản hồi trong số 963đã khảo sát
Nữ
57%
Chưa
 
Chưa
43%
 

Nam
49%
Chưa
 
Chưa
51%
 
0-14
60%
chưa
 
chưa
40%
 

15-19
53%
chưa
 
chưa
47%
 

20-24
48%
chưa
 
chưa
52%
 

25-30
25%
chưa
 
chưa
75%
 

31-34
0%
chưa
 
chưa
100%
 

35+
88%
chưa
 
chưa
12%
 
55%
Chưa
 
Chưa
45%
 
THÁNG 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
715đã phản hồi trong số 743đã khảo sát
Nữ
5%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
43%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
34%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
18%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể

Nam
9%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
31%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
25%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
36%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
0-14
2%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
44%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
34%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
21%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

15-19
7%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
40%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
31%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
21%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

20-24
4%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
46%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
29%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
21%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

25-30
0%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
50%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
0%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
50%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

31-34
100%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
0%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
0%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
0%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể

35+
12%
các hành vi khác
 
các hành vi khác
25%
bạo lực về tinh thần
 
bạo lực về tinh thần
38%
phân biệt đối xử
 
phân biệt đối xử
25%
xâm phạm thân thể
 
xâm phạm thân thể
6%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
40%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
31%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
23%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
THÁNG 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?
705đã phản hồi trong số 715đã khảo sát
Nữ
97%
Không
 
Không
3%
 

Nam
91%
Không
 
Không
9%
 
0-14
93%
không
 
không
7%
 

15-19
97%
không
 
không
3%
 

20-24
100%
không
 
không
0%
 

25-30
100%
không
 
không
0%
 

31-34
100%
không
 
không
0%
 

35+
100%
không
 
không
0%
 
96%
Không
 
Không
4%
 

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật

THÊM KHẢO SÁT

BỘ LỌC