SCHOOL BULLYING
Bắt nạt tại trường học - Bạn đã từng trải qua?
3 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
77% tỷ lệ phản hồi
743 phản hồi trong tổng số 963 đã khảo sát
Tháng 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
Tháng 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
Tháng 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 5. 2018
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
743đã phản hồi trong số 963đã khảo sát
Nữ
43%
 
57%
Chưa
 
Chưa

Nam
51%
 
49%
Chưa
 
Chưa
0-14
40%
 
60%
Chưa
 
Chưa

15-19
47%
 
53%
Chưa
 
Chưa

20-24
52%
 
48%
Chưa
 
Chưa

25-30
75%
 
25%
Chưa
 
Chưa

31-34
100%
 
0%
Chưa
 
Chưa

35+
12%
 
88%
Chưa
 
Chưa
45%
 
55%
Chưa
 
Chưa
THÁNG 2 5. 2018
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
715đã phản hồi trong số 743đã khảo sát
Nữ
18%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
34%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
43%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
5%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

Nam
36%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
25%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
31%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
9%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
0-14
21%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
34%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
44%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
2%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

15-19
21%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
31%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
40%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
7%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

20-24
21%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
29%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
46%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
4%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

25-30
50%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
0%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
50%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
0%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

31-34
0%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
0%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
0%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
100%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác

35+
25%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
38%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
25%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
12%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
23%
Xâm phạm thân thể
 
Xâm phạm thân thể
31%
Phân biệt đối xử
 
Phân biệt đối xử
40%
Bạo lực về tinh thần
 
Bạo lực về tinh thần
6%
Các hành vi khác
 
Các hành vi khác
THÁNG 2 5. 2018
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?
705đã phản hồi trong số 715đã khảo sát
Nữ
3%
 
97%
Không
 
Không

Nam
9%
 
91%
Không
 
Không
0-14
7%
 
93%
Không
 
Không

15-19
3%
 
97%
Không
 
Không

20-24
0%
 
100%
Không
 
Không

25-30
0%
 
100%
Không
 
Không

31-34
0%
 
100%
Không
 
Không

35+
0%
 
100%
Không
 
Không
4%
 
96%
Không
 
Không

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật