CYBER BULLYING
Bắt nạt trên mạng - Bạn có phải là nạn nhân?
7 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
89% tỷ lệ phản hồi
795 phản hồi trong tổng số 895 đã khảo sát
Tháng 1 6. 2018
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
Tháng 1 6. 2018
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
Tháng 1 6. 2018
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
Tháng 1 6. 2018
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
Tháng 1 6. 2018
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
Tháng 1 6. 2018
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
Tháng 1 6. 2018
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 1 6. 2018
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
795đã phản hồi trong số 895đã khảo sát
Nữ
16%
Khác
 
Khác
23%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Email
 
Email
5%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
55%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội

Nam
15%
Khác
 
Khác
25%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Email
 
Email
16%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
44%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
0-14
18%
khác
 
khác
33%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
0%
email
 
email
7%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
43%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội

15-19
14%
khác
 
khác
19%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
0%
email
 
email
9%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
58%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội

20-24
7%
khác
 
khác
31%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
0%
email
 
email
7%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
55%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội

25-30
0%
khác
 
khác
67%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
0%
email
 
email
0%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
33%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội

31-34
100%
khác
 
khác
0%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
0%
email
 
email
0%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
0%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội

35+
0%
khác
 
khác
0%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
0%
email
 
email
14%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
86%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
16%
Khác
 
Khác
24%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Email
 
Email
8%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
53%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
THÁNG 1 6. 2018
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
785đã phản hồi trong số 796đã khảo sát
Nữ
69%
Không
 
Không
31%
 

Nam
65%
Không
 
Không
35%
 
0-14
76%
không
 
không
24%
 

15-19
62%
không
 
không
38%
 

20-24
71%
không
 
không
29%
 

25-30
100%
không
 
không
0%
 

31-34
100%
không
 
không
0%
 

35+
57%
không
 
không
43%
 
68%
Không
 
Không
32%
 
THÁNG 1 6. 2018
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
779đã phản hồi trong số 786đã khảo sát
Nữ
63%
Không
 
Không
37%
 

Nam
57%
Không
 
Không
43%
 
0-14
76%
không
 
không
24%
 

15-19
54%
không
 
không
46%
 

20-24
68%
không
 
không
32%
 

25-30
67%
không
 
không
33%
 

31-34
0%
không
 
không
0%
 

35+
43%
không
 
không
57%
 
61%
Không
 
Không
39%
 
THÁNG 1 6. 2018
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
768đã phản hồi trong số 780đã khảo sát
Nữ
36%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
13%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
38%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
13%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng

Nam
44%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
18%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
27%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
11%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
0-14
35%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
20%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
25%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
20%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng

15-19
36%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
13%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
42%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
10%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng

20-24
33%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
30%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
30%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
7%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng

25-30
67%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
0%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
0%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
33%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng

31-34
0%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
0%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
0%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
0%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng

35+
50%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
17%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
33%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
0%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
39%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
15%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
35%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
12%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
THÁNG 1 6. 2018
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
765đã phản hồi trong số 769đã khảo sát
Nữ
72%
Không
 
Không
28%
 

Nam
65%
Không
 
Không
35%
 
0-14
80%
không
 
không
20%
 

15-19
65%
không
 
không
35%
 

20-24
78%
không
 
không
22%
 

25-30
100%
không
 
không
0%
 

31-34
0%
không
 
không
0%
 

35+
67%
không
 
không
33%
 
70%
Không
 
Không
30%
 
THÁNG 1 6. 2018
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
763đã phản hồi trong số 766đã khảo sát
Nữ
4%
Người khác
 
Người khác
4%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
42%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
35%
Bạn bè
 
Bạn bè
15%
Không ai cả
 
Không ai cả

Nam
6%
Người khác
 
Người khác
9%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
34%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
32%
Bạn bè
 
Bạn bè
19%
Không ai cả
 
Không ai cả
0-14
3%
người khác
 
người khác
10%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
53%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
23%
bạn bè
 
bạn bè
11%
không ai cả
 
không ai cả

15-19
6%
người khác
 
người khác
5%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
36%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
37%
bạn bè
 
bạn bè
16%
không ai cả
 
không ai cả

20-24
7%
người khác
 
người khác
0%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
26%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
44%
bạn bè
 
bạn bè
22%
không ai cả
 
không ai cả

25-30
33%
người khác
 
người khác
33%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
0%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
33%
bạn bè
 
bạn bè
0%
không ai cả
 
không ai cả

31-34
0%
người khác
 
người khác
0%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
0%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
0%
bạn bè
 
bạn bè
0%
không ai cả
 
không ai cả

35+
0%
người khác
 
người khác
0%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
50%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
17%
bạn bè
 
bạn bè
33%
không ai cả
 
không ai cả
5%
Người khác
 
Người khác
6%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
40%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
33%
Bạn bè
 
Bạn bè
16%
Không ai cả
 
Không ai cả
THÁNG 1 6. 2018
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?
739đã phản hồi trong số 764đã khảo sát
Nữ
3%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
10%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
11%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

Nam
6%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
8%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
10%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
0-14
5%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
11%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
57%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
15%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
12%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

15-19
2%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
10%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
72%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
8%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
8%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

20-24
4%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
7%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
74%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
7%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
7%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

25-30
0%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
0%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
100%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
0%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

31-34
0%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
0%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
0%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
0%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

35+
0%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
0%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
50%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
33%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
17%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
4%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
9%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
11%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


THÊM KHẢO SÁT