CYBER BULLYING
Bắt nạt trên mạng - Bạn có phải là nạn nhân?
7 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
89% tỷ lệ phản hồi
795 phản hồi trong tổng số 895 đã khảo sát
Tháng 1 6. 2018
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
Tháng 1 6. 2018
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
Tháng 1 6. 2018
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
Tháng 1 6. 2018
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
Tháng 1 6. 2018
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
Tháng 1 6. 2018
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
Tháng 1 6. 2018
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 1 6. 2018
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
795đã phản hồi trong số 895đã khảo sát
Nữ
55%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
5%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
23%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
16%
Khác
 
Khác

Nam
44%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
16%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
25%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
15%
Khác
 
Khác
0-14
43%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
7%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
33%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
18%
Khác
 
Khác

15-19
58%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
9%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
19%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
14%
Khác
 
Khác

20-24
55%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
7%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
31%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
7%
Khác
 
Khác

25-30
33%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
0%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
67%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Khác
 
Khác

31-34
0%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
0%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
0%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
100%
Khác
 
Khác

35+
86%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
14%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
0%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Khác
 
Khác
53%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
8%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
0%
Email
 
Email
24%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
16%
Khác
 
Khác
THÁNG 1 6. 2018
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
785đã phản hồi trong số 796đã khảo sát
Nữ
31%
 
69%
Không
 
Không

Nam
35%
 
65%
Không
 
Không
0-14
24%
 
76%
Không
 
Không

15-19
38%
 
62%
Không
 
Không

20-24
29%
 
71%
Không
 
Không

25-30
0%
 
100%
Không
 
Không

31-34
0%
 
100%
Không
 
Không

35+
43%
 
57%
Không
 
Không
32%
 
68%
Không
 
Không
THÁNG 1 6. 2018
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
779đã phản hồi trong số 786đã khảo sát
Nữ
37%
 
63%
Không
 
Không

Nam
43%
 
57%
Không
 
Không
0-14
24%
 
76%
Không
 
Không

15-19
46%
 
54%
Không
 
Không

20-24
32%
 
68%
Không
 
Không

25-30
33%
 
67%
Không
 
Không

31-34
0%
 
0%
Không
 
Không

35+
57%
 
43%
Không
 
Không
39%
 
61%
Không
 
Không
THÁNG 1 6. 2018
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
768đã phản hồi trong số 780đã khảo sát
Nữ
13%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
38%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
13%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
36%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả

Nam
11%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
27%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
18%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
44%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
0-14
20%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
25%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
20%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
35%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả

15-19
10%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
42%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
13%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
36%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả

20-24
7%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
30%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
30%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
33%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả

25-30
33%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
0%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
0%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
67%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả

31-34
0%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
0%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
0%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
0%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả

35+
0%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
33%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
17%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
50%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
12%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
35%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
15%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
39%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
THÁNG 1 6. 2018
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
765đã phản hồi trong số 769đã khảo sát
Nữ
28%
 
72%
Không
 
Không

Nam
35%
 
65%
Không
 
Không
0-14
20%
 
80%
Không
 
Không

15-19
35%
 
65%
Không
 
Không

20-24
22%
 
78%
Không
 
Không

25-30
0%
 
100%
Không
 
Không

31-34
0%
 
0%
Không
 
Không

35+
33%
 
67%
Không
 
Không
30%
 
70%
Không
 
Không
THÁNG 1 6. 2018
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
763đã phản hồi trong số 766đã khảo sát
Nữ
15%
Không ai cả
 
Không ai cả
35%
Bạn bè
 
Bạn bè
42%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
4%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
4%
Người khác
 
Người khác

Nam
19%
Không ai cả
 
Không ai cả
32%
Bạn bè
 
Bạn bè
34%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
9%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
6%
Người khác
 
Người khác
0-14
11%
Không ai cả
 
Không ai cả
23%
Bạn bè
 
Bạn bè
53%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
10%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
3%
Người khác
 
Người khác

15-19
16%
Không ai cả
 
Không ai cả
37%
Bạn bè
 
Bạn bè
36%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
5%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
6%
Người khác
 
Người khác

20-24
22%
Không ai cả
 
Không ai cả
44%
Bạn bè
 
Bạn bè
26%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
0%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
7%
Người khác
 
Người khác

25-30
0%
Không ai cả
 
Không ai cả
33%
Bạn bè
 
Bạn bè
0%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
33%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
33%
Người khác
 
Người khác

31-34
0%
Không ai cả
 
Không ai cả
0%
Bạn bè
 
Bạn bè
0%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
0%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
0%
Người khác
 
Người khác

35+
33%
Không ai cả
 
Không ai cả
17%
Bạn bè
 
Bạn bè
50%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
0%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
0%
Người khác
 
Người khác
16%
Không ai cả
 
Không ai cả
33%
Bạn bè
 
Bạn bè
40%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
6%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
5%
Người khác
 
Người khác
THÁNG 1 6. 2018
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?
739đã phản hồi trong số 764đã khảo sát
Nữ
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
11%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
10%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
3%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

Nam
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
10%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
8%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
6%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
0-14
12%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
15%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
57%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
11%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
5%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

15-19
8%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
8%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
72%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
10%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
2%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

20-24
7%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
7%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
74%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
7%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
4%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

25-30
0%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
0%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
100%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
0%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

31-34
0%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
0%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
0%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
0%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

35+
17%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
33%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
50%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
0%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
11%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
9%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
4%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT