CYBER BULLYING
Bắt nạt trên mạng - Bạn có phải là nạn nhân?
7 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
89% tỷ lệ phản hồi
795 phản hồi trong tổng số 895 đã khảo sát
Tháng 1 6. 2018
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
Tháng 1 6. 2018
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
Tháng 1 6. 2018
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
Tháng 1 6. 2018
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
Tháng 1 6. 2018
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
Tháng 1 6. 2018
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
Tháng 1 6. 2018
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 1 6. 2018
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
795đã phản hồi trong số 895đã khảo sát
Nữ
16%
Khác
 
Khác
23%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Email
 
Email
5%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
55%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội

Nam
15%
Khác
 
Khác
25%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Email
 
Email
16%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
44%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
0-14
18%
khác
 
khác
43%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
0%
email
 
email
7%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
33%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin

15-19
14%
khác
 
khác
58%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
0%
email
 
email
9%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
19%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin

20-24
7%
khác
 
khác
55%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
0%
email
 
email
7%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
31%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin

25-30
0%
khác
 
khác
33%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
0%
email
 
email
0%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
67%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin

31-34
100%
khác
 
khác
0%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
0%
email
 
email
0%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
0%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin

35+
0%
khác
 
khác
86%
tham gia mạng xã hội
 
tham gia mạng xã hội
0%
email
 
email
14%
chơi game trực tuyến
 
chơi game trực tuyến
0%
tìm kiếm thông tin
 
tìm kiếm thông tin
16%
Khác
 
Khác
24%
Tìm kiếm thông tin
 
Tìm kiếm thông tin
0%
Email
 
Email
8%
Chơi game trực tuyến
 
Chơi game trực tuyến
53%
Tham gia mạng xã hội
 
Tham gia mạng xã hội
THÁNG 1 6. 2018
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
785đã phản hồi trong số 796đã khảo sát
Nữ
69%
Không
 
Không
31%
 

Nam
65%
Không
 
Không
35%
 
0-14
24%
 
76%
không
 
không

15-19
38%
 
62%
không
 
không

20-24
29%
 
71%
không
 
không

25-30
0%
 
100%
không
 
không

31-34
0%
 
100%
không
 
không

35+
43%
 
57%
không
 
không
68%
Không
 
Không
32%
 
THÁNG 1 6. 2018
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
779đã phản hồi trong số 786đã khảo sát
Nữ
63%
Không
 
Không
37%
 

Nam
57%
Không
 
Không
43%
 
0-14
24%
 
76%
không
 
không

15-19
46%
 
54%
không
 
không

20-24
32%
 
68%
không
 
không

25-30
33%
 
67%
không
 
không

31-34
0%
 
0%
không
 
không

35+
57%
 
43%
không
 
không
61%
Không
 
Không
39%
 
THÁNG 1 6. 2018
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
768đã phản hồi trong số 780đã khảo sát
Nữ
36%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
13%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
38%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
13%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng

Nam
44%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
18%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
27%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
11%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
0-14
20%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
20%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
35%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
25%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác

15-19
13%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
10%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
36%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
42%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác

20-24
30%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
7%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
33%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
30%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác

25-30
0%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
33%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
67%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
0%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác

31-34
0%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
0%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
0%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
0%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác

35+
17%
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
0%
đe dọa qua mạng
 
đe dọa qua mạng
50%
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
33%
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
39%
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
 
Mạo danh (vì mục đích xấu như lừa đả
15%
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
 
Cô lập (như lập nhóm tẩy chay ai đó
35%
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
 
Xúc phạm/tra tấn tinh thần bạn khác
12%
Đe dọa qua mạng
 
Đe dọa qua mạng
THÁNG 1 6. 2018
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
765đã phản hồi trong số 769đã khảo sát
Nữ
72%
Không
 
Không
28%
 

Nam
65%
Không
 
Không
35%
 
0-14
20%
 
80%
không
 
không

15-19
35%
 
65%
không
 
không

20-24
22%
 
78%
không
 
không

25-30
0%
 
100%
không
 
không

31-34
0%
 
0%
không
 
không

35+
33%
 
67%
không
 
không
70%
Không
 
Không
30%
 
THÁNG 1 6. 2018
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
763đã phản hồi trong số 766đã khảo sát
Nữ
4%
Người khác
 
Người khác
4%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
42%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
35%
Bạn bè
 
Bạn bè
15%
Không ai cả
 
Không ai cả

Nam
6%
Người khác
 
Người khác
9%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
34%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
32%
Bạn bè
 
Bạn bè
19%
Không ai cả
 
Không ai cả
0-14
3%
người khác
 
người khác
10%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
53%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
23%
bạn bè
 
bạn bè
11%
không ai cả
 
không ai cả

15-19
6%
người khác
 
người khác
5%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
36%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
37%
bạn bè
 
bạn bè
16%
không ai cả
 
không ai cả

20-24
7%
người khác
 
người khác
0%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
26%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
44%
bạn bè
 
bạn bè
22%
không ai cả
 
không ai cả

25-30
33%
người khác
 
người khác
33%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
0%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
33%
bạn bè
 
bạn bè
0%
không ai cả
 
không ai cả

31-34
0%
người khác
 
người khác
0%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
0%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
0%
bạn bè
 
bạn bè
0%
không ai cả
 
không ai cả

35+
0%
người khác
 
người khác
0%
đường dây nóng 111
 
đường dây nóng 111
50%
cha mẹ/ người giám hộ
 
cha mẹ/ người giám hộ
17%
bạn bè
 
bạn bè
33%
không ai cả
 
không ai cả
5%
Người khác
 
Người khác
6%
Đường dây nóng 111
 
Đường dây nóng 111
40%
Cha mẹ/ người giám hộ
 
Cha mẹ/ người giám hộ
33%
Bạn bè
 
Bạn bè
16%
Không ai cả
 
Không ai cả
THÁNG 1 6. 2018
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?
739đã phản hồi trong số 764đã khảo sát
Nữ
3%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
10%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
11%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

Nam
6%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
8%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
10%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
0-14
5%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
12%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
57%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
11%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
15%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người

15-19
2%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
8%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
72%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
10%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
8%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người

20-24
4%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
7%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
74%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
7%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
7%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người

25-30
0%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
0%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
100%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
0%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người

31-34
0%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
0%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
0%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
0%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người

35+
0%
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
17%
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
50%
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
0%
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
33%
nâng cao nhận thức cho mọi người
 
nâng cao nhận thức cho mọi người
4%
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
 
Giải pháp khác (đề nghị nêu rõ)
9%
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
 
Thiết lập cơ chế báo cáo cho trẻ em
67%
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em
11%
Nâng cao nhận thức cho mọi người
 
Nâng cao nhận thức cho mọi người
9%
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l
 
Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp l

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


THÊM KHẢO SÁT

BỘ LỌC